Het gebruik van de website www.ivensgroup.com (de “Website”) is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van de Website wordt u geacht van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en ze zonder enig voorbehoud te aanvaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen steeds worden gewijzigd.

 

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

IVENS besteedt veel aandacht aan de ontwikkeling en de actualisering van haar Website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks deze inspanningen kan IVENS echter niet garanderen dat de informatie op de Website volledig juist, nauwkeurig en actueel is. De gegevens die u vindt op de Website kunnen dus enkel worden gebruikt als algemene informatie.

IVENS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de Website of op basis van via de Website ter beschikking gestelde informatie. De Website kan bestanden van derden of hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden bevatten. IVENS heeft geen enkele inspraak voor wat betreft de inhoud van deze websites of bestanden en kan hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden.

 

INTELLECTUELE EIGENDOM

Het gebruik van de Website verleent de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de inhoud ervan. De inhoud van de Website en de ter beschikking gestelde informatie op de Website behoort tot de exclusieve intellectuele eigendom van IVENS. De informatie die op de Website kan worden geraadpleegd, de vormgeving, de teksten, tekeningen, foto’s, gegevens, logo’s, merken en andere elementen die worden weergegeven, zijn voorbehouden en beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of andere geldende voorschriften.

Bij wijze van uitzondering, en in overeenstemming met de bepalingen uit boek XI, Titel 5 van het Wetboek Economisch Recht betreffende auteursrechten en de naburige rechten, heeft u het recht om de informatie op deze website te downloaden en te kopiëren voor strikt persoonlijk gebruik. Ongeoorloofd gebruik van de volledige website of een deel ervan, of enige (andere) miskenning van intellectuele eigendomsrechten zal aanleiding kunnen geven tot rechtsvervolging.

 

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

IVENS garandeert dat de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt strikt geheim gehouden worden, dat ze niet verkocht worden aan of op een andere manier ter beschikking gesteld worden van derden. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om u op de hoogte te houden, indien en voor zover u daar uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. U heeft het recht om op eenvoudig verzoek persoonlijke gegevens uit onze databank te laten schrappen of ze te laten wijzigen overeenkomstig de Privacywet.

 

COOKIES

De Website kan gebruik maken van cookies, die het mogelijk maken om informatie op te slaan om het gebruik van de Website te vereenvoudigen. Indien u geen cookies wenst te ontvangen, dient u de instellingen van de browser te raadplegen om deze desgevallend te wijzigen. Bij weigering van alle cookies is het mogelijk dat bepaalde onderdelen van de Website niet meer toegankelijk zijn.

 

BELGISCH RECHT

Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de Website en deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen, bevoegd.